Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі «Управління Виробничим Підприємством» на платформі «1С:Підприємство 8»

Ціна: 4 990,00

Очистити
Категорія:

План курсу

Згорнути все | Розгорнути все

 1. Концепція прикладного рішення
  1. Призначення, область застосування і рамки прикладного рішення
  2. Ключові характеристики прикладного рішення
  3. Базові принципи автоматизації
 2. Загальносистемні механізми та принципи
  1. Види обліку
  2. Підприємство
  3. Користувачі
  4. Інтерфейси
  5. Налаштування системи
   1. Налаштування параметрів обліку
   2. Облікова система
   3. Облікова політика
  6. Принципи автоматизації бухгалтерського обліку
   1. Концепція
   2. План рахунків
   3. Загальні принципи автоматизованого обліку
   4. «Ручні» механізми
  7. Хронологічні механізми
   1. Дата актуальності обліку
   2. Межа актуальності обліку
   3. Захист періодів
  8. Тренінг
   1. НДІ про організацію
   2. Налаштування обліку та програми
   3. Налаштування користувача
   4. НДІ про контрагентів та номенклатуру
  9. Основний практикум
   1. НДІ про організацію
   2. Налаштування обліку та програми
   3. Налаштування користувача
   4. НДІ про контрагентів та номенклатуру
 3. Облік запасів
  1. Концепція підсистеми
  2. Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
   1. Облікові налаштування
   2. Аналітичний облік ТМЦ
   3. Облікові механізми
   4. Вартісна оцінка ТМЦ
   5. Фіксація рухів і контроль залишків ТМЦ
  3. Нормативно-довідкова інформація
   1. Довідник «Номенклатура». Основні параметри
   2. Довідник «Номенклатура». Додаткові характеристики та серії номенклатури
   3. Довідник «Номенклатура». Додаткові можливості
   4. Додаткова інформація про номенклатуру
   5. Інша довідкова інформація
  4. Загальні механізми товарних документів
   1. Вікно «Ціни та валюти»
   2. Підбір номенклатури
   3. Групова зміна значень реквізитів табличної частини документів
  5. Ціноутворення
   1. Концепція підсистеми
   2. Ціни підприємства
   3. Знижки та націнки підприємства
   4. Ціни контрагентів
   5. Додаткова угода до договору за цінами
  6. Закупівля товарно-матеріальних цінностей
   1. Загальні правила
   2. Оприбуткування на склад за ордером
   3. Надходження ТМЦ і послуг від Постачальника
   4. Купівля ТМЦ через підзвітну особу
   5. Облік додаткових витрат з придбання ТМЦ, що включаються до собівартості партій
   6. Інші додаткові витрати з придбання ТМЦ, що узагальнюються на окремому рахунку
   7. Повернення куплених ТМЦ постачальнику
   8. Реєстрація отриманого рахунку на оплату
  7. Продаж товарно-матеріальних цінностей
   1. Загальні правила
   2. Відвантаження зі складу за ордером
   3. Реалізація ТМЦ і послуг покупцеві
   4. Повернення ТМЦ від покупця
   5. Реєстрація рахунку на оплату покупцеві
  8. Складський облік товарно-матеріальних цінностей
   1. Загальні правила
   2. Інвентаризація складських запасів
   3. Оприбуткування надлишків по складу
   4. Списання ТМЦ через псування або нестач
   5. Використання ТМЦ на господарські потреби підприємства
   6. Переміщення ТМЦ між складами
   7. Формування комплекту, як нової одиниці складського обліку
   8. Коригування додаткових облікових параметрів ТМЦ (серій і характеристик)
   9. Коригування якості ТМЦ
   10. Регламентна переоцінка запасів
  9. Звітність підсистеми
  10. Тренінг
   1. Операції закупівлі та продажу
   2. Складські операції
  11. Основний практикум
   1. Закупівля та продаж запасів
   2. Складські операції
  12. Додатковий практикум
   1. Закупівля та продаж запасів
   2. Складський облік в розрізі серій і характеристик
 4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами
  1. Концепція підсистеми
  2. Принципи обліку взаєморозрахунків
   1. Аналітичний облік взаєморозрахунків
   2. Механізми обліку взаєморозрахунків
   3. Облік авансових платежів
  3. Нормативно-довідкова інформація
   1. Контрагенти
   2. Договір з контрагентом
   3. Бухгалтерські рахунки розрахунків «за замовчуванням»
  4. Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
   1. Загальні положення
   2. Відображення товарно-грошових операцій
   3. Інші взаєморозрахункові операції
  5. Звітність підсистеми
  6. Тренінг
  7. Основний практикум
 5. Облік грошових коштів та розрахунків з підзвітними особами
  1. Концепція підсистеми
  2. Принципи та механізми реалізації
  3. Нормативно-довідкова інформація
  4. Облік рухів безготівкових грошових коштів
   1. Загальні правила
   2. Надходження грошових коштів
   3. Вибуття грошових коштів
   4. Аналіз і проведення оплат за день
  5. Облік рухів готівкових грошових коштів
   1. Надходження грошових коштів до каси
   2. Вибуття грошових коштів з каси
  6. Звітність по коштах
  7. Розрахунки з підзвітними особами
   1. Принципи обліку
   2. Відображення господарських операцій
  8. Тренінг
   1. Безготівкові грошові кошти
   2. Готівкові кошти та розрахунки з підзвітними особами
  9. Основний практикум
   1. Безготівкові грошові кошти
   2. Готівкові кошти та розрахунки з підзвітними особами
  10. Додатковий практикум
 6. Облік ПДВ
  1. Концепція підсистеми
  2. Принципи та механізми обліку ПДВ
   1. Основні принципи обліку
   2. Механізми обліку ПДВ
  3. Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку
   1. Облік взаєморозрахунків з контрагентами
   2. Реєстрація податкових накладних
   3. Контроль цільового використання активів і витрат
   4. Пропорційний розподіл ПДВ
  4. Засоби контролю облікових даних
  5. Тренінг
   1. Податковий кредит (вхідний ПДВ)
   2. Податкові зобов’язання (вихідний ПДВ)
  6. Основний практикум
   1. Податковий кредит (вхідний ПДВ)
   2. Податкові зобов’язання (вихідний ПДВ)
   3. Коригування ПДВ
   4. Регламентована звітність
  7. Додатковий практикум
   1. Пропорційне віднесення ПДВ на кредит
 7. Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку
  1. Загальні принципи та механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат і прибутку
   1. Облік доходів
   2. Облік витрат
   3. Фінансовий результат
  2. Загальні принципи та механізми податкового обліку доходів, витрат і прибутку
   1. Налаштування обліку
   2. Класифікація доходів і витрат і порядок їх визнання
   3. Механізми обліку
   4. Облік у розрізі статей податкових декларацій
   5. Податкове призначення доходів і витрат
   6. Податкова сума доходів і витрат
  3. Особливості відображення операцій, пов’язаних з нарахуванням доходів і витрат
   1. Операції реалізації
   2. Витрати та доходи поточного періоду
   3. Облік витрат майбутніх періодів
   4. Витрати з податку на прибуток, облік ВПА і ВПЗ
   5. Відображення фінансових результатів
   6. Нормування витрат для цілей податкового обліку
  4. Тренінг
  5. Основний практикум
   1. Налаштування обліку та НДІ
   2. Податковий облік ТМЦ
   3. Податковий облік витрат
  6. Додатковий практикум
   1. Патентована податкова діяльність
   2. Єдиний податок
 8. Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів
  1. Концепція підсистеми
  2. Загальні принципи підсистеми
  3. Загальна нормативно-довідкова інформація
  4. Підсистема «Основні засоби»
   1. Принципи обліку капітальних інвестицій
   2. Принципи обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
   3. Облік капітальних інвестицій
   4. Введення в експлуатацію ОЗ
   5. Нарахування амортизації
   6. Консервація ОЗ
   7. Переміщення ОЗ
   8. Модернізація та капітальний ремонт ОЗ
   9. Інвентаризація ОЗ
   10. Списання ОЗ
   11. Продаж ОЗ
   12. Звітність підсистеми
  5. Підсистема «Малоцінні активи»
   1. Принципи обліку малоцінних активів
   2. Операції з малоцінними активами
   3. Звітність підсистеми
  6. Підсистема «Нематеріальні активи»
   1. Принципи обліку нематеріальних активів
   2. Облік капітальних інвестицій у нематеріальні активи
   3. Введення в експлуатацію НМА
   4. Облік поточних операцій
   5. Звітність підсистеми
  7. Тренінг
  8. Основний практикум
   1. Заповнення НДІ та введення залишків
   2. Операції з ОЗ і МНМА
   3. Відображення ремонтів ОЗ
  9. Додатковий практикум
   1. Облік малоцінки (МШП і МНМА-кількісний облік)
   2. Облік ОЗ
   3. Облік нематеріальних активів (НМА)
 9. Облік виробничої діяльності
  1. Концепція підсистеми
  2. Накопичення витрат виробничої діяльності
   1. Принципи та механізми обліку
   2. Нормування прямих матеріальних витрат
   3. Процеси накопичення витрат
  3. Облік виробничих випусків
   1. Принципи та механізми обліку
   2. Відображення випуску продукції та послуг
  4. Розрахунок собівартості
   1. Основні принципи
   2. Правила розподілу прямих витрат
   3. Правила розподілу непрямих витрат
   4. Розрахунок собівартості
   5. Визначення переділів
   6. Розрахунок собівартості за прямими витратами
   7. Розподіл загальновиробничих витрат
  5. Податковий облік виробничої діяльності
  6. Облік операцій з давальницькою сировиною
   1. Загальні положення
   2. Перероблення сировини стороннім контрагентом
   3. Перероблення давальницької сировини замовника
  7. Звітність підсистеми
  8. Тренінг
   1. Заповнення НДІ
   2. Накопичення витрат в Цеху Збірки
   3. Випуск продукції
   4. Розрахунок собівартості
  9. Основний практикум
   1. Налаштування системи
   2. Заповнення НДІ
   3. Накопичення витрат
   4. Випуск і реалізація продукції та послуг
   5. Розрахунок собівартості
  10. Додатковий практикум
   1. Давальницьке виробництво (облік у переробника)
   2. Давальницьке виробництво (облік у замовника)
   3. Розрахунок собівартості та аналіз результатів
 10. Регламент закриття періоду
  1. Загальні принципи
  2. Регламентні операції
  3. Основний практикум
   1. Накопичення витрат
   2. Облік податків і обов’язкових платежів
   3. Регламентні операції по закриттю періоду
   4. Регламентована звітність
 11. Облік операцій в іноземній валюті
  1. Основні принципи та механізми обліку
  2. Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
  3. Закупівля ТМЦ з імпорту. «Імпортний» ПДВ
  4. Реалізація ТМЦ на експорт
  5. Облік грошових коштів в іноземній валюті
  6. Валютний підзвіт
  7. Основний практикум
   1. Налаштування обліку та НДІ
   2. Купівля валюти
   3. Розрахунки у валюті з іноземними постачальниками
   4. Продаж валюти. Переоцінка валютних залишків
  8. Додатковий практикум
   1. Довідкова інформація
   2. Платежі митниці
   3. Експорт ТМЦ
   4. Імпорт ТМЦ
   5. Облік ПДВ за послугами від нерезидента
   6. Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті
 12. Роздрібна торгівля
  1. Концепція підсистеми
  2. Принципи обліку
  3. Надходження товарів у роздріб
   1. Загальна схема документообігу
   2. Надходження товарів в АТТ
   3. Надходження товарів до НТТ
  4. Продаж товарів в роздріб
   1. Загальна схема
   2. Оперативне відображення продажів
   3. Продаж зі складу АТТ
   4. Продажі зі складу НТТ
  5. Поворотні операції
   1. Повернення від покупця
   2. Повернення постачальнику
  6. Внутрішній складський облік в роздробі
  7. Отримання виручки від роздрібних продажів
  8. Звітність підсистеми
  9. Основний практикум
   1. Налаштування обліку роздрібної торгівлі
   2. Облік в Автоматизованій торговій точці (АТТ)
   3. Неавтоматизована торгова точка (НТТ)
  10. Додатковий практикум
   1. Переоцінка товарів в НТТ
 13. Звітність та сервісні механізми
  1. Вбудовані регламентовані звіти
   1. Принципи та механізми реалізації
   2. Робота з регламентованими звітами
  2. Зовнішній сервіс здачі електронної звітності
   1. Установка програми «1С-Звіт»
   2. Перший запуск і активація програми
   3. Оновлення програми
   4. Формування пакету звітності
   5. Використання ЕЦП та надсилання звітності до контролюючих органів
   6. Умови підписки на сервіс СЕЗ
   7. Технічна підтримка сервісу СЕЗ
  3. Сервісні механізми
   1. Огляд конфігурації
   2. Пошук даних
   3. Пакетна обробка інформації
   4. Універсальний журнал
   5. Зовнішні обробки
 14. Введення залишків
  1. Запаси
  2. Грошові кошти
  3. Розрахунки з контрагентами
  4. Доходи та витрати
  5. Необоротні активи та капітальні інвестиції

Підсумки